ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου ιδρύθηκε με την Δ4/420/27-8-2001 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1131/30-8-2001/τ.Β). Βρίσκεται Ανατολικά της Ναυπάκτου στα όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος του Λυγιά.

Ξεκίνησε τη λειτουργία του με δυναμικό 220 μαθητές, κατανεμημένους σε εννιά (09)τμήματα, τρία (03) σε κάθε τάξη, και 27 καθηγητές προσωπικό.

Στο Σχολικό κτήριο εκτός από τα Γραφεία υπάρχουν δώδεκα αίθουσες διδασκαλίας, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, δύο Εργαστήρια Πληροφορικής, ένα Εργαστήριο Φυσικής-Χημείας, Αίθουσα Καλλιτεχνικών-Μουσικής, Αίθουσα Τεχνολογίας και διαμορφωμένα γήπεδα ποδοσφαίρου-μπάσκετ-βόλευ.

ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Διδακτική ώρα Διάρκεια διδακτικής ώρας Διάρκεια διαλείμματος
1η 08:00 έως 08:45 08:45 έως 08:55 (10')
2η 08:55 έως 09:40 09:40 έως 09:50 (10')
3η 09:50 έως 10:35 10:35 έως 10:45 (10')
4η 10:45 έως 11:25 11:25 έως 11:35 (10')
5η 11:35 έως 12:15 12:15 έως 12:20 (5')
6η 12:20 έως 13:00 13:00 έως 13:05 (5')
7η 13:05 έως 13:40

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες


Σε κάθε οργανωμένο σύνολο, όπως είναι η οικογένεια, το σχολείο, αλλά και η κοινωνία γενικότερα, πρέπει να ισχύουν και να εφαρμόζονται κάποιοι νόμοι και κανονισμοί, για την ομαλή και αποτελεσματική του λειτουργία. Αυτοί οι νόμοι και οι κανονισμοί βοηθούν όλους μας, μικρούς και μεγάλους, να γνωρίζουμε και να διεκδικούμε τα δικαιώματα μας, ενώ ταυτόχρονα μας υποχρεώνουν να σεβόμαστε τα δικαιώματα των άλλων και να είμαστε συνεπείς στα δικά μας καθήκοντα και τις δικές μας υποχρεώσεις.

Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε, μετά από συζήτηση και συμφωνία μεταξύ των καθηγητών, των μαθητών και των γονέων, για να σας βοηθήσει να καταλάβετε καλύτερα το δικό σας ρόλο μέσα στο σχολείο, να γνωρίσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, να αποκτήσετε υπευθυνότητα και αυτοπειθαρχία.

Γνωρίζοντας τα δικαιώματα σας και εφαρμόζοντας το σχολικό κανονισμό βοηθάτε κι εσείς, ώστε να λειτουργεί ομαλά, αποτελεσματικά και δημοκρατικά το σχολείο, για να μπορεί να σας προσφέρει όσα πιο πολλά μπορεί, οδηγώντας σας στην επιτυχία και την πραγματοποίηση των ονείρων και των προσδοκιών σας.

Ο Διευθυντής

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το σχολείο αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τα παιδιά, με τη μάθηση και την αγωγή, για την απρόσκοπτη ένταξη τους σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία με σκοπό τη σωστή και αποδοτική ζωή. Φροντίζει να εφοδιάζει τους μαθητές με ό,τι είναι αναγκαίο, για να γίνουν ικανοί και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας, μέσα στην οποία θα ζήσουν, προάγοντας αυτή για μια καλύτερη ζωή. Για να αποδώσει, πρέπει να είναι χώρος αποδεκτός από τους καθηγητές και τους μαθητές, στηριζόμενος στη σύγχρονη επιστημονική γνώση και στη δημοκρατική δομή.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή .

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού.

1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

2. Λειτουργία του Σχολείου

Ι. Διδακτικό ωράριο .

II. Προσέλευση στο σχολείο .

ΙΙΙ. Παραμονή στο σχολείο.

ΙV. Αποχώρηση από το σχολείο.

V. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου.

VI. Απουσίες μαθητών.

VII. Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών, γονέων και κηδεμόνων.

3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή

Ι. Φοίτηση

II. Σχολικοί χώροι

III. Διάλειμμα

IV. Εμφάνιση

V. Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

VΙ. Άλλα θέματα

VIΙ. Παιδαγωγικός έλεγχος

VIII. Σχολικές Δραστηριότητες - Διακρίσεις μαθητών

IX. Άλλα θέματα

X. Καθαρίστριες – Κυλικείο

4. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας Σχολείου-οικογένειας

II. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

ΙΙΙ. Σχολικό Συμβούλιο

IV. Η σημασία της σύμπραξης όλων

V. Ιδιαιτερότητες του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου

5: Πολιτική του Σχολείου για την προστασία από πιθανούς κινδύνους

6: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του.

Πηγές:

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου:

Εισαγωγή

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την Πολιτεία για την Εκπαίδευση και τη λειτουργία των Σχολείων και στις αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.

Το σχολείο αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τα παιδιά, με τη μάθηση και την αγωγή, για την απρόσκοπτη ένταξη τους σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία με σκοπό τη σωστή και αποδοτική ζωή. Φροντίζει να εφοδιάζει τους μαθητές με ό,τι είναι αναγκαίο, για να γίνουν ικανοί και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας, μέσα στην οποία θα ζήσουν, προάγοντας αυτή, για μια καλύτερη ζωή. Για να αποδώσει, το σχολείο πρέπει να είναι χώρος αποδεκτός από τους καθηγητές και τους μαθητές, στηριζόμενος στη σύγχρονη επιστημονική γνώση και στη δημοκρατική δομή.


Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού.

Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών προϋποθέτει, εκτός των άλλων, και τη βαθιά γνώση τόσο των δικαιωμάτων, όσο και των υποχρεώσεων των μαθητών. Ο μαθητής έχει καθήκον να ενημερωθεί, τόσο για τις υποχρεώσεις του και τη γενική του συμπεριφορά μέσα στο σχολείο, όπου θα παραμείνει και θα συνεργαστεί τρία ολόκληρα χρόνια της νεανικής του ζωής, όσο και για τα δικαιώματα που έχει σ’ αυτό.

Για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει μέσα στο σχολικό χώρο υπάρχουν οι νόμοι, τα διατάγματα, οι Υπουργικές αποφάσεις και ό,τι άλλο παραγγέλλεται από την Πολιτεία με τα διάφορα έγγραφα. Στον κανονισμό αυτό γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής και κωδικοποίησης βασικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, τα οποία ρητά αναφέρονται από την κείμενη νομοθεσία, και άλλων που είναι γενικώς παραδεκτά, για την ομαλή λειτουργία του σχολείου που έγιναν εθιμικό δίκαιο, μέσα από τη μακροχρόνια εφαρμογή τους. Όπου δε εφαρμόστηκαν συνέβαλαν στη δημιουργία σχολείων που να ανταποκρίνονται στους στόχους για τους οποίους λειτουργούν.

Ο παρόν κανονισμός δεν υποκαθιστά την κείμενη νομοθεσία, αλλά στηριζόμενος σε αυτήν λειτουργεί ως “συμβόλαιο συνεργασίας” μεταξύ των συστατικών μερών της σχολικής κοινότητας δηλαδή των καθηγητών, των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του προεδρείου του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου του Σχολείου και του εκπροσώπου του Δήμου. Επιπλέον, έχει εγκριθεί από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου μας, καθώς και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης (άρθρο 37, Ν.4692/2020).

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε όλους του γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου. Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.


1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Το Σχολείο αποτελεί μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινότητα που διασφαλίζει τη συνεργασία των μελών του χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις αλλά με αμοιβαίο σεβασμό και αποδοχή της προσωπικότητας κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας.

Βασικές αρχές αυτού του κανονισμού είναι:

 • Όλοι οι μαθητές είναι ίσοι στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις
 • Κάθε μαθητής έχει δική του προσωπικότητα την οποία σέβονται όλοι
 • Για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου είναι απαραίτητη η συνεργασία και ο αμοιβαίος σεβασμός διδασκόντων και διδασκομένων.

Μέσω του Κανονισμού του Σχολείου επιδιώκεται:

 • Η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που λειτουργούν υπεύθυνα, σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.
 • Η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

2. Λειτουργία του Σχολείου

Ι. Διδακτικό ωράριο

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και τα διαλείμματα καθορίζονται από σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

Οι χαμένες ώρες, που προκύπτουν από καιρικά φαινόμενα ή άλλες αιτίες, αναπληρώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ.

Το διδακτικό έτος ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

II. Προσέλευση στο σχολείο

Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, πριν χτυπήσει το κουδούνι για την 1η ώρα, η οποία αρχίζει με την πρωινή συγκέντρωση στην οποία παρευρίσκονται καθηγητές που έχουν 1η ώρα μάθημα και όλοι οι μαθητές. Γίνεται σύσταση για έγκαιρη προσέλευση ώστε να μην χάνονται διδακτικές ώρες από τους μαθητές. Μαθητής που τυχόν καθυστερεί να προσέλθει την 1η ώρα, παραμένει σε ειδικό χώρο εντός του σχολικού κτιρίου, αφού προηγουμένως περάσει από το γραφείο του Διευθυντή. Εισέρχεται στην τάξη του μετά την ολοκλήρωση της 1ης διδακτικής ώρας.

ΙΙΙ. Παραμονή στο σχολείο

Οι μαθητές εισέρχονται στην αίθουσα Διδασκαλίας αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι. Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Στις αίθουσες τηρείται το σχεδιάγραμμα θέσεων, που έχει συμφωνηθεί με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, εκτός αν λόγοι διδακτικοί και παιδαγωγικοί επιβάλουν διαφορετική διάταξη. Προσωρινή αλλαγή θέσης επιτρέπεται μετά από άδεια του εκάστοτε διδάσκοντα καθηγητή.


ΙV. Αποχώρηση από το σχολείο

Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δεν φεύγουν από το Σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια από τον Διευθυντή του σχολείου ή τον Υποδιευθυντή, εφόσον ο Διευθυντής απουσιάζει. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να παραλάβει το μαθητή. Αν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, είσοδος ή έξοδος μαθητών, από την αίθουσα-χώρο διδασκαλίας, επιτρέπεται μόνο για σοβαρούς λόγους.


V. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων ως προς τα γνωστικά αντικείμενα.

VI. Απουσίες

Οι μαθητές παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα. Για την τακτική παρακολούθηση της συνεπούς φοίτησης των μαθητών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι γονείς/κηδεμόνες τους

Συγκεκριμένα οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο για ολοήμερη ή ολιγόωρη απουσία των κηδευομενομένων τους.

Επίσης οφείλουν να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις περιπτώσεις απουσιών που επιδέχονται δικαιολόγηση (μη προσμέτρηση) μέσα στο εκ του νόμου καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Ο Διευθυντής, δια του γραμματέα ή του καθηγητή υπεύθυνου τμήματος, ενημερώνει τον

γονέα/κηδεμόνα για μεμονωμένη απουσία μαθητή που έγινε είτε στην προσέλευση, είτε σε ενδιάμεση ώρα, είτε πριν τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος.

Οι καθηγητές που είναι υπεύθυνοι για ένα τμήμα αποστέλλουν με e-mail ή εγγράφως ειδοποιητήριο για τον αριθμό των απουσιών όταν υπερβούν τις 30 και έπειτα μηνιαία σε κάθε αύξησή τους.

Η αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος είναι

δυνατή, μετά από άδεια του Διευθυντή του σχολείου, αφού πρώτα ενημερωθεί ο καθηγητής της περιόδου, κατά την οποία γίνεται η αποχώρηση, και προηγηθεί επικοινωνία του σχολείου με τον γονέα/κηδεμόνα.


VII. Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών, γονέων και κηδεμόνων

Η επικοινωνία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας είναι θεμέλιο για την επιτυχία των σκοπών του σχολείου.

Η ενημέρωση μαθητών,  γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω των ακόλουθων τρόπων:

 • Αποστολής e-mail.
 • Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο στις προγραμματισμένες, από τον Σύλλογο Διδασκόντων, ημέρες και ώρες. Για την καλύτερη τακτική ενημέρωση - συνεργασία μεταξύ των γονέων/κηδεμόνων και των διδασκόντων, καταρτίζεται πρόγραμμα ωρών ενημέρωσης από τους διδάσκοντες, σε συνεργασία με το Διευθυντή του σχολείου, το οποίο κοινοποιείται στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών.
 • Της Ιστοσελίδας του Σχολείου, η οποία επικαιροποιείται σε τακτική βάση από τον γραμματέα του Σχολείου,  με ευθύνη του Διευθυντή.
 • Ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ.
 • Τηλεφωνικά, μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.
 • Ανάρτηση ανακοινώσεων τόσο του σχολείου, όσο και των μαθητικών κοινοτήτων, σε ειδικό πίνακα εντός του σχολικού κτηρίου, ώστε να λαμβάνουν άμεση γνώση οι μαθητές.

3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή

Ι. Φοίτηση:

Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι καθήκον και υποχρέωση τους. Η φοίτηση στο Γυμνάσιο είναι υποχρεωτική.

II. Σχολικοί χώροι

Ο σεβασμόςπρος όλους εκφράζεται όχι μόνο μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας αλλά και σε όλους τους χώρους του σχολείου. Ο σεβασμός εκφράζεται όχι μόνο προς τα πρόσωπα αλλά και προς το σχολικό κτίριο, το οποίο φροντίζουν όλοι να διατηρούν καθαρό. Η καθαριότητα είναι δείγμα πολιτισμού. Επίσης τα έπιπλα και τα μέσα διδασκαλίας (θρανία, καθίσματα, πίνακες κ.τ.λ.) διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση.

Οι ζημιές-καταστροφές, που τυχόν γίνονται επί της σχολικής περιουσίας, αποκαθίστανται από εκείνους που ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για την πρόκλησή τους.

III. Διάλειμμα

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στον αύλειο χώροκαι εκεί συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των εφημερευόντων καθηγητών.

Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος.

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών (φαγητό, νερό, τουαλέτα). Οι μαθητές αλληλοεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό που βρίσκεται εκεί. Οι αστεϊσμοί που οδηγούν σε παρεξηγήσεις και ατυχήματα πρέπει να αποφεύγονται.

Δεν επιτρέπεται να προσκαλούνται ή να παρευρίσκονται εξωσχολικοί στο χώρο του σχολείου. Εξωσχολικός μπορεί να επικοινωνεί με μαθητή μόνο μετά από άδεια του Διευθυντή του Σχολείου.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων οι πλέον κατάλληλοι χώροι για την παραμονή των μαθητών.

IV. Εμφάνιση

Η εμφάνιση των μαθητών μέσα στο σχολείο ανήκει στην προσωπική ευθύνη των ίδιων των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων τους, αλλά χωρίς ακρότητες, σύμφωνα με ό,τι θεωρείται αντικειμενικά ευπρεπές και είναι πλατιάς κοινωνικής αποδοχής.

V. Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Ο Διευθυντής

 • Προτρέπει εκπαιδευτικούς και μαθητές, για την διατήρηση της καθαριότητας και αισθητικής των χώρων του σχολείου, για την οποία είναι υπεύθυνος.
 • Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 • Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την τήρηση των νόμων και διατάξεων.
 • Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις σε πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης.
 • Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς.

Οι εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση−διδασκαλία, μάθηση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών.

Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί:

 • Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την προσωπικότητα τους.
 • Καλλιεργούν κλίμα αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα στους ίδιους και στους μαθητές, αλλά και μεταξύ των μαθητών, ώστε κανείς να μην προσβάλει κανέναν και όλοι να μπορούν να εκφράζονται με σεβασμό προς όλους.
 • Συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές αισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν τυχόν πρόβλημα.
 • Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια και να μην κάνουν διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητών.
 • Καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.
 • Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών, διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
 • Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.
 • Είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων. Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή οι μαθητές περιμένουν οδηγίες από τον Διευθυντή, παραμένοντας με ησυχία στην τάξη τους.
 • Συνεργάζονται με τον Διευθυντή, τους γονείς και τους αρμόδιους ΣΕΕ για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών.
 • Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των μαθητών.
 • Εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής, μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης.
 • Εφαρμόζουν το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ.
 • Προγραμματίζουν τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες και τα ολιγόλεπτα τεστ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έτσι ώστε να μην επιβαρύνουν υπερβολικά τους μαθητές, αλλά μέσω αυτώννα τους ενθαρρύνουν να βελτιώσουν την επίδοσή τους.
 • Επιτηρούν τους μαθητές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, παρατηρώντας τους να αποφεύγουν επιπολαιότητες στη συμπεριφορά τους που ενδεχομένως προκαλέσουν ατυχήματα, επισημαίνοντάς τους να τηρούν την καθαριότητα του χώρου, και επιβλέπουν την ομαλή είσοδο των μαθητών ξανά στο εσωτερικό του σχολείου.
 • Κατά την εφημερία τους στον αύλειο χώρο του σχολείου ειδοποιούν τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή για ύπαρξη εξωσχολικών, ώστε είτε μόνοι τους είτε από κοινού να τους απομακρύνουν, προστατεύοντας τους μαθητές από αυτούς.
 • Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος ορίζει νέους επιμελητές ανά εβδομάδα.

Οι μαθητές

Η συμπεριφορά των μαθητών διέπεται από δημοκρατικό ήθος, σεβασμό στο εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους συμμαθητές τους, στη σχολική περιουσία, καθώς και στην δική τους προσωπικότητα. Κάθε είδος βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής δεν έχει θέση σε ένα δημοκρατικό σχολείο.

Οι μαθητές:

 • Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.
 • Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, συμβάλλοντας στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων.
 • Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.
 • Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου. Πρόκληση βλάβης - ζημιάς αποκαθίσταται από τον γονέα/κηδεμόνα του υπαίτιου.
 • Επιδιώκουν και συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η συνετή χρήση των εκπαιδευτικών μέσων.
 • Η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες προς άλλους μαθητές, η χειροδικία, η χρήση υβρεολογίου κ.τ.λ. προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν έχουν θέση σε ένα σχολείο αλληλοσεβασμού. Οι μαθητές προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:
 1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.
 2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής.
 3. Απευθύνονται στον Διευθυντή.
 • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών για μάθηση.
 • Η προσκόμιση βιβλίων, τετραδίων, φορμών γυμναστικής, και ό,τι άλλο ορίζει ο διδάσκων καθηγητής, είναι απαραίτητα για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων.
 • Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, μέσω των τηλεφώνων του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια.
 • Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός Σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.
 • Το σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από την πολιτεία και διατηρείται σε καλή κατάσταση από τους κατόχους μαθητές. Με τη λήξη του σχολικού έτους είναι επιθυμητή η επιστροφή των βιβλίων στο σχολείο προς ανακύκλωση.

Επιπλέον:

 • Οι μαθητές μπορούν, με τους εκπροσώπους τους στο 15μελές, να κάνουν προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων που τους αφορούν.
 • Κάθε μαθητής, ατομικά ή μαζί με άλλους μαθητές, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει εγγράφως αιτήσεις ή παράπονα προς τη διεύθυνση του σχολείου.
 • Όλοι οι μαθητές έχουν δικαίωμα για υποβολή υποψηφιότητας στα όργανα που ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων.
 • Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης (σχολικά έντυπα π.χ. περιοδικό, εφημερίδα, φυλλάδια για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, διαλέξεις, συζητήσεις, συναυλίες, εκθέσεις, επισκέψεις, εκδρομές, γιορτές κ.τ.λ.) που υλοποιούν με τις διάφορες μαθητικές, πολιτιστικές κ.ά. εκδηλώσεις όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων.
 • Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για τα έγγραφα, τα διατάγματα κ.τ.λ. που τους αφορούν. ΟΔιευθυντής αποφασίζει για τον καλύτερο τρόπο ενημέρωσης.
 • Τα θέματα με το σχολείο των μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους τα ρυθμίζει ο γονέας/κηδεμόνας τους Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους ρυθμίζουν οι ίδιοι τα θέματά τους με το σχολείο.
 • Η συμπεριφορά των μαθητών που εκδηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο, μέσα στο σχολείο, με πράξεις ή παραλείψεις συνιστά τη διαγωγή τους.

Ειδικότερα οι επιμελητές:

 • Φροντίζουν ο πίνακας να είναι καθαρός, να υπάρχει σφουγγάρι στην αίθουσα, και όλες οι καρέκλες και τα θρανία να είναι στη θέση τους.
 • Ανοίγουν τα παράθυρα, για να αερίζεται η αίθουσα, και στο τέλος του ημερήσιου

προγράμματος τα κλείνουν.

 • Επιμελητές αναλαμβάνουν όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές, οι οποίοι ορίζονται, σύμφωνα με την ονομαστική κατάσταση του τμήματος, από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.
 • Ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού έχει ο υπεύθυνος Εκπ/κός του τμήματος, το 5μελές Συμβούλιο και οι μαθητές του τμήματος.

Ειδικότερα για τους απουσιολόγους:

 • Απουσιολόγος ορίζεται ο μαθητής που διακρίνεται για την επίδοση του. Στην Α΄ τάξη στο μεν πρώτο τρίμηνο ορίζεται με βάση το απολυτήριο Δημοτικού και στη συνέχεια με βάση τη βαθμολογία του πρώτου τριμήνου.
 • Παραλαμβάνει το απουσιολόγιο, και το βιβλίο ύλης από το γραφείο και τα παραδίδει ξανά στο γραφείο, στο τέλος του ημερησίου προγράμματος. Σε περίπτωση απουσίας του, τον αντικαθιστά ο αναπληρωματικός απουσιολόγος.
 • Είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη και σωστή συμπλήρωση του δελτίου απουσιών, με τα ονόματα των απόντων μαθητών, στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας.
 • Σε περίπτωση που ο καθηγητής καθυστερεί να προσέλθει στην αίθουσα επικοινωνεί με τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του σχολείου για τη δυνατότητα συμπλήρωσης της ώρας.

VΙ. Άλλα θέματα

Επισημαίνεται ότι:

 • Η χρήση κινητού για συνομιλία, βιντεοσκόπηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση εντός των σχολικών χώρων – κτηρίων και υπαίθριων χώρων – απαγορεύεται. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στη τσάντα του φέροντας την ευθύνη της προστασίας του.
 • Στο χώρο του σχολείου δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία ή η διανομή εξωσχολικών εντύπων, πλην εκείνων που καθορίζονται από το ΥΠΑΙΘ, καθώς και η χρήση ραδιοφώνου, cd player κ.τ.λ. εκτός από τη χρήση της μικροφωνικής εγκατάστασης του σχολείου.
 • Είναι προφανές ότι απαγορεύονται τo κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών.

VIΙ. Παιδαγωγικός έλεγχος

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας της διαδικασίας αντιμετώπισης της παραβατικότητας στον σχολικό χώρο. Τα χαρακτηριστικά του θετικού και υγειούς σχολικού κλίματος είναι τα ακόλουθα:

 • προαγωγή ατμόσφαιρας αμοιβαίου σεβασμού, ενθάρρυνσης και υποστήριξης
 • πρόληψη φαινομένων βίας
 • δημιουργία προστατευτικού περιβάλλοντος που να αποτρέπει τον εκφοβισμό
 • καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητας
 • προώθηση της συνεργατικής μάθησης
 • σύνδεση του Σχολείου με την οικογενειακή ζωή
 • προαγωγή της ισότητας και της συμμετοχής όλων.

Τα θέματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς των μαθητών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό της τάξης, τον Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.

Ο μαθητής έχει δικαίωμα να απολογηθεί, αν παραπεμφθεί για παράπτωμα, στο Σύλλογο καθηγητών. Οι εκπρόσωποι των μαθητών μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους για πειθαρχικά θέματα στις συνεδριάσεις του Συλλόγου καθηγητών. Ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας και το προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου παραβρίσκονται, με δικαίωμα λόγου, στις συνεδριάσεις του Συλλόγου για πειθαρχικά θέματα.

Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών στο Σχολείο αντιμετωπίζονται με βάση την κείμενη νομοθεσία.

VIII. Σχολικές Δραστηριότητες – Διακρίσεις μαθητών

Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά δραστηριοτήτων, εντός και εκτός Σχολείου, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής. Στην αρχή του σχολικού έτους γίνεται σχεδιασμός δραστηριοτήτων λαμβάνοντας υπόψη παιδαγωγικά κριτήρια.

Το Σχολείο επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των γονέων/κηδεμόνων και τη συμμετοχή των μαθητών στις επετειακές, μορφωτικές, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που αναπτύσσει τοσχολείο, στις γιορτές, στις παρελάσεις και γενικά σε κάθε εκδήλωση στην οποία συμμετέχει επίσημα το σχολείο.

Το προεδρείο του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου έχει το δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις του συλλόγου καθηγητών, όταν συζητούνται μαθητικές δραστηριότητες (πολιτιστικές, αθλητικές, μορφωτικές επισκέψεις, εκδρομές, διοργάνωση σχολικών γιορτών κ.τ.λ.).

Οι μαθητές μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε μαθητική εκδήλωση, εντός ή εκτός σχολικού χώρου, μετά από την έγκριση του Διευθυντή, του συλλόγου καθηγητών του σχολείου, και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

Σε εκδρομές εκτός πόλης με μεταφορικό μέσο, τηρούνται όλα όσα ο νόμος ορίζει.

Ο χώρος των περιπάτων θεωρείται σχολικός γι’ αυτό και η συμπεριφορά των συμμετεχόντων είναι όπως και μέσα στο σχολείο. Στον περίπατο συμμετέχει όλο το σχολείο, εκτός και συντρέχει σοβαρός λόγος. Η πορεία προς και από το χώρο του περιπάτου γίνεται συντεταγμένα πεζή. Όλοι παραμένουν στον χώρο του περιπάτου. Μπορούν να απομακρύνονται μόνο μετά από άδεια του επικεφαλής καθηγητή.

Σημαιοφόρος του σχολείου ορίζεται ο μαθητής που έχει την καλύτερη επίδοση, ανεξάρτητα από την εθνική καταγωγή και υπηκοότητα. Για την επιλογή παραστάτη από την Α΄ τάξη κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ των μαθητών με τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου ενώ για την 25η Μαρτίου, λαμβάνεται υπόψη ο Μ.Ο. της βαθμολογίας του πρώτου τετραμήνου.

Στους μαθητές, που διακρίνονται για την επίδοση και τη διαγωγή τους, απονέμονται τιμητικές διακρίσεις (Αριστείο, Βραβείο) από το Υπουργείο Παιδείας.

Ιδιαίτερη τιμητική διάκριση απονέμεται σε μαθητές για πράξεις αυτοθυσίας ή πράξεις που εκφράζουν ασύνηθες πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας.

IX. Άλλα θέματα

Απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων αξίας

Το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή αντικειμένων αξίας που οι μαθητές φέρουν τυχόν μαζί τους.

X. Καθαρίστριες - κυλικείο

Οι καθαρίστριες φροντίζουν την καθαριότητα του σχολείου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις πουορίζονται στη σύμβαση εργασίας τους. Υποδεικνύουν με ευγένεια προς τους μαθητές να διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του σχολείου. Μαθητές και καθηγητές δεν δυσχεραίνουν το έργο των καθαριστριών. Το 15μελές μαθητικό συμβούλιο, οι καθηγητές και ο Διευθυντής του σχολείου, συνεργάζονται μεταξύ τους και με τις καθαρίστριες, ώστε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας να αποκτήσουν κουλτούρα καθαριότητας, ανακύκλωσης και υιοθέτησης αειφορικών πρακτικών.

Ο υπεύθυνος εκμισθωτής του κυλικείου παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με όσα ορίζουν οι κείμενες διατάξεις της σύμβασης. Συνεργάζεται με τον υπεύθυνο καθηγητή και με το 15μελές μαθητικό συμβούλιο για τις συνθήκες λειτουργίας (καθαριότητα, εξυπηρέτηση, τιμές) και τα είδη που θα μπορεί να εμπορεύεται, στα πλαίσια της υγιεινής διατροφής. Δεν παρέχονται από το κυλικείο προϊόντα στα οποία αναγράφεται στη συσκευασία τους ότι απαγορεύεται η κατανάλωσή τους από παιδιά.

4. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας Σχολείου-οικογένειας

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και με τον Σύλλογο Γονέων. Η αγαστή σχέση συνεργασίας των γονέων και κηδεμόνων με το Διευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων προάγει το σχολείο. Επιπλέον, η εμπιστοσύνη των μαθητών στο Σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό.

Οι γονείς/κηδεμόνες είναι σημαντικό να συνεργάζονται στενά με το Σχολείο, προκειμένου να παρακολουθούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική βάση, συμμετέχοντας στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνονται από το Σχολείο.

Θεωρείται αυτονόητη η στενή συνεργασία και επικοινωνία των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή του Σχολείου στην επίλυση ζητημάτων που τυχόν προκύψουν.

Εκφράζουν απόψεις και προτάσεις μέσω του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, στον οποίον συμμετέχουν ενεργά. Συμβάλλουν στην βελτίωση του σχολείου, συμμετέχοντας στο σχολικό συμβούλιο ή σε συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων αν ζητηθεί, δια του προεδρείου του συλλόγου τους.

Εφόσον υπάρχει δυνατότητα, συνεισφέρουν με κάθε πρόσφορο τρόπο σε εκδηλώσεις του

σχολείου, όπως επετειακές, μορφωτικές, πολιτιστικές και αθλητικές.

Ενημερώνουν εγκαίρως στην έναρξη της σχολικής χρονιάς τυχόν θέματα που αφορούν τους κηδεμονευομένους τους, είτε μαθησιακά, είτε άλλης φύσεως.

Ενημερώνουν εγκαίρως το σχολείο για ολοήμερη απουσία των κηδεμονευομένων τους.

Φροντίζουν να ελέγχουν την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία, καθώς αυτή αποτελεί το κύριο μέσο επικοινωνίας του σχολείου μαζί τους. Τηλεφωνική επικοινωνία γίνεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Ενημερώνονται από τους διδάσκοντες για την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών, σε ώρες που έχουν δεσμευτεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ενημερώνονται εγκαίρως για το σύνολο των απουσιών ή για απουσίες μαθητών σε πρώτη ή τελευταία ή ενδιάμεση ώρα.

Ενημερώνονται εγκαίρως για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του σχολικού έτους,όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων ως προς τα γνωστικάαντικείμενα.

II. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του Σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή, τον Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

Σχολικό Συμβούλιο

1. Σε κάθε σχολική μονάδα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί επταμελές Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας και αποτελείται από:

α) Τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται από τον εκάστοτε Υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας

β) Δύο (2) εκπρόσωπους του οικείου Δήμου, οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο ένας εκ των δύο αυτών εκπροσώπων είναι αιρετός εκπρόσωπος του οικείου Δήμου, ο οποίος είναι ο Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου. Ο έτερος εκπρόσωπος είναι υπάλληλος της Διεύθυνσης ή του Τμήματος Παιδείας του οικείου Δήμου.

γ) Τρεις (3) εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Οι ως άνω εκπαιδευτικοί και οι αναπληρωτές τους ορίζονται κατά πλειοψηφία από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων.

2. Στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ένας εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας, που ορίζεται κατά πλειοψηφία με απόφαση του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου της σχολικής μονάδας.

3. Το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα με όσα μέλη του είναι παρόντα.

4. Το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά ανά δύο (2) μήνες και εκτάκτως, όποτε κρίνεται απαραίτητο,

IV. Η σημασία της σύμπραξης όλων

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων, μαθητών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, λοιπών εργαζομένων στο σχολείο, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να επιτύχει στην αποστολή του.

V. Ιδιαιτερότητες του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου

Το 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Βρίσκεται στην ανατολική περιοχή της πόλης, εκτός του πυκνού αστικού ιστού και περιβάλλεται από χωράφια και ορισμένες στενές δημόσιες αμαξητές οδούς, οι οποίες δεν διαθέτουν όλες πεζοδρόμια. Υποδέχεται μαθητές από τις ανατολικές αστικές, ημιαστικές περιοχές της πόλης και από χωριά, αλλά και μαθητές με γονείς αλλοδαπούς ή ΡΟΜΑ που κατοικούν στην περιοχή αυτή.

Λόγω της γειτνίασης με τα χωράφια και τις στενές χωρίς πεζοδρόμια οδούς, οι μαθητές

προσέρχονται στο χώρο του σχολείου και απομακρύνονται από αυτόν με μεγάλη προσοχή, με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι γονείς/κηδεμόνες είναι επίσης υπεύθυνοι για τη μετακίνηση των μαθητών με ποδήλατα, τα οποία οι μαθητές αφήνουν εκτός σχολικού χώρου σε ειδικές θέσεις παρκαρίσματος. Οι ίδιοι οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των ποδηλάτων τους.

Ο Διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων λαμβάνουν πρόνοια για την ομαλή ένταξη των μαθητών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, με παροχή τμημάτων ένταξης, τάξεων υποδοχής, τάξεων ΖΕΠ και ενισχυτικής διδασκαλίας, εφόσον υπάρχει σχετικό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

5: Πολιτική του Σχολείου για την προστασία από πιθανούς κινδύνους

Ι. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Ο Διευθυντής του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου.

Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του Σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επίσης, ο Διευθυντής ενημερώνει τους μαθητές, καθώς και τους γονείς/κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

Σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντής, οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κλπ για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

III. Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των μαθητών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και προς τούτο πραγματοποιούνται τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας.

6: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του

Ο κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Ο κανονισμός θα τροποποιείται και θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ορίζεται κάθε φορά από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς της. Οποιαδήποτε διάταξή του έρχεται σε αντίθεση με νομοθετική διάταξη, Π.Δ., Υ.Α., εγκύκλιο κ.τ.λ. θα τροποποιείται αναλόγως. Επίσης θα τροποποιείται ώστε να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών του οργάνων.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών προς ενημέρωσή τους.

12 Οκτωβρίου 2021

Ο Διευθυντής

Πηγές

 • Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985)
 • Ν. 4692/2020, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020)
 • Αριθμ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019)
 • Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002)
 • ΦΕΚ 491/τ.Β΄/9-2-2021 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ
 • Πράξη 51η / 18-6-2009 / Σύλλογος Καθηγητών 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου