ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Το 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου ιδρύθηκε με την Δ4/420/27-8-2001 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1131/30-8-2001/τ.Β). Βρίσκεται Ανατολικά της Ναυπάκτου στα όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος του Λυγιά. 

            Ξεκίνησε τη λειτουργία του με δυναμικό 220 μαθητές, κατανεμημένους σε εννιά (09)τμήματα, τρία (03) σε κάθε τάξη, και 27 καθηγητές προσωπικό. Τη φετινή σχολική χρονιά (2014-2015) φοιτούν 274 μαθητές σε 12 τμήματα, 4 σε κάθε τάξη, και οι διδάσκοντες καθηγητές είναι συνολικά 30. Στο Σχολείο, εκτός από τα γραφεία και τις αίθουσες διδασκαλίας υπάρχει Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Εργαστήριο Πληροφορικής, Εργαστήριο Φυσικής-Χημείας, Αίθουσα Καλλιτεχνικών και Αίθουσα Τεχνολογίας.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(Πράξη 51η / 18-6-2009 / Σύλλογος Καθηγητών 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου)

(Πράξη 1η / 19-10-2009 / Σχολικό  Συμβούλιο 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου)


Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες


Σε κάθε οργανωμένο σύνολο, όπως είναι η οικογένεια, το σχολείο, αλλά και η κοινωνία γενικότερα, πρέπει να ισχύουν και να εφαρμόζονται κάποιοι νόμοι και κανονισμοί, για την ομαλή και αποτελεσματική του λειτουργία. Αυτοί οι νόμοι και οι κανονισμοί βοηθούν όλους μας, μικρούς και μεγάλους, να γνωρίζουμε και να διεκδικούμε τα δικαιώματα μας, ενώ ταυτόχρονα μας υποχρεώνουν να σεβόμαστε τα δικαιώματα των άλλων και να είμαστε συνεπείς στα δικά μας καθήκοντα και τις δικές μας υποχρεώσεις.

Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε, μετά από συζήτηση και συμφωνία μεταξύ των καθηγητών, των μαθητών και των γονέων, για να σας βοηθήσει να καταλάβετε καλύτερα το δικό σας ρόλο μέσα στο σχολείο, να γνωρίσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, να αποκτήσετε υπευθυνότητα και αυτοπειθαρχία.

Γνωρίζοντας τα δικαιώματα σας και εφαρμόζοντας το σχολικό κανονισμό βοηθάτε κι εσείς, ώστε να λειτουργεί ομαλά, αποτελεσματικά και δημοκρατικά το σχολείο, για να μπορεί να σας προσφέρει όσα πιο πολλά μπορεί, οδηγώντας σας στην επιτυχία και την πραγματοποίηση των ονείρων και των προσδοκιών σας.


Ο Διευθυντής
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


12


ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΦΟΙΤΗΣΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΩΡΙΑΙΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το σχολείο αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τα παιδιά, με τη μάθηση και την αγωγή, για την απρόσκοπτη ένταξη τους σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία με σκοπό τη σωστή και αποδοτική ζωή. Φροντίζει να εφοδιάζει τους μαθητές με ό,τι είναι αναγκαίο, για να γίνουν ικανοί και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας, μέσα στην οποία θα ζήσουν, προάγοντας αυτή για μια καλύτερη ζωή. Για να αποδώσει, πρέπει να είναι χώρος αποδεκτός από τους καθηγητές και τους μαθητές, στηριζόμενος στη σύγχρονη επιστημονική γνώση και στη δημοκρατική δομή.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών προϋποθέτει, εκτός των άλλων, και τη βαθιά γνώση τόσο των δικαιωμάτων, όσο και των υποχρεώσεων των μαθητών. Ο μαθητής έχει καθήκον να ενημερωθεί, τόσο για τις υποχρεώσεις του και τη γενική του συμπεριφορά μέσα στο σχολείο, όπου θα παραμείνει και θα συνεργαστεί τρία ολόκληρα χρόνια της νεανικής του ζωής, όσο και για τα δικαιώματα που έχει σ? αυτό.

Για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει μέσα στο σχολικό χώρο υπάρχουν οι νόμοι, τα διατάγματα, οι υπουργικές αποφάσεις και ό,τι άλλο παραγγέλλεται από την Πολιτεία με τα διάφορα έγγραφα. Στον κανονισμό αυτό γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής και κωδικοποίησης βασικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, τα οποία ρητά αναφέρονται από την κείμενη νομοθεσία, και άλλων που είναι γενικά παραδεκτά για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και έγιναν εθιμικό δίκαιο, μέσα από τη μακροχρόνια εφαρμογή τους. Όπου δε εφαρμόστηκαν συνέβαλαν στη δημιουργία σχολείων που να ανταποκρίνονται στους στόχους για τους οποίους λειτουργούν.


ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Βασικές αρχές αυτού του κανονισμού είναι:

 • Όλοι οι μαθητές είναι ίσοι στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις
 • Κάθε μαθητής έχει δική του προσωπικότητα την οποία σέβονται όλοι
 • Για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου είναι απαραίτητη η συνεργασία και ο αμοιβαίος σεβασμός διδασκόντων και διδασκομένων.


Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 1. Οι μαθητές μπορούν, με τους εκπροσώπους τους, να κάνουν προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων που τους αφορούν.
 2. Κάθε μαθητής, ατομικά ή μαζί με άλλους μαθητές, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει εγγράφως αιτήσεις ή παράπονα προς τη διεύθυνση του σχολείου.
 3. Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης (σχολικά έντυπα π.χ. περιοδικό, εφημερίδα, φυλλάδια για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, διαλέξεις, συζητήσεις, συναυλίες, εκθέσεις, επισκέψεις, εκδρομές, γιορτές κ.τ.λ.) που υλοποιούν με τις διάφορες μαθητικές, πολιτιστικές κ.ά. εκδηλώσεις όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων.
 4. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για τα έγγραφα, τα διατάγματα κ.τ.λ. που τους αφορούν. Η διεύθυνση του σχολείου αποφασίζει για τον καλύτερο τρόπο ενημέρωσης.
 5. Οι μαθητικές κοινότητες μπορούν να παρακολουθούν τις συνθήκες λειτουργίας του σχολικού κυλικείου (καθαριότητα, εξυπηρέτηση κ.τ.λ.) σε συνεργασία και μετά από έγκριση του Συλλόγου καθηγητών.
 6. Τα θέματα με το σχολείο, των μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, τα ρυθμίζει ο κηδεμόνας τους Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ρυθμίζουν οι ίδιοι τα θέματα τους με το σχολείο.
 7. Για την καλύτερη ενημέρωση - συνεργασία μεταξύ των γονέων - κηδεμόνων των μαθητών και των διδασκόντων καταρτίζεται πρόγραμμα από τους διδάσκοντες, σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, το οποίο κοινοποιείται στους γονείς των μαθητών.
 8. Όλοι οι μαθητές έχουν δικαίωμα για υποβολή υποψηφιότητας στα όργανα που ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων.
 9. Ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας και το προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου παραβρίσκονται, με δικαίωμα λόγου, στις συνεδριάσεις του Συλλόγου για πειθαρχικά θέματα.

    10.  Οι εκπρόσωποι των μαθητών μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους για πειθαρχικά θέματα στις συνεδριάσεις του Συλλόγου καθηγητών.

    11. Ο μαθητής έχει δικαίωμα να απολογηθεί, αν παραπεμφθεί για παράπτωμα, στο Σύλλογο καθηγητών.

   12.  Μαθητής μη ορθόδοξος, ο οποίος δεν επιθυμεί να παρακολουθεί το μάθημα των Θρησκευτικών, μπορεί να απαλλαγεί, μετά από αίτηση του ιδίου στη διεύθυνση του σχολείου, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ή του κηδεμόνα του εφόσον είναι ανήλικος, εντός πέντε (05) ημερών από την έναρξη των μαθημάτων.


Β. ΦΟΙΤΗΣΗ

 1. Η φοίτηση στο σχολείο είναι υποχρεωτική. Οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα. Όταν είναι ανάγκη να απουσιάσουν, φροντίζουν να δικαιολογούν τις απουσίες τους, μέσα στο εκ του νόμου καθορισμένο χρονικό διάστημα. Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, πλην των ειδικών περιπτώσεων, δεν μπορεί να υπερβεί τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) πρέπει να είναι δικαιολογημένες. Η δικαιολόγηση των απουσιών ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται από τον κηδεμόνα του μαθητή, εφόσον είναι ανήλικος ή από τον ίδιο, εφόσον είναι ενήλικος, εντός δέκα (10) ημερών, το πολύ, μετά την επάνοδο του στο Σχολείο.
 2. Η προσέλευση στο σχολείο γίνεται έγκαιρα, πριν χτυπήσει το κουδούνι για την πρώτη ώρα. Η πρώτη ώρα αρχίζει με την πρωινή συγκέντρωση  γι? αυτό και η παρουσία καθηγητών και μαθητών σ? αυτήν είναι υποχρεωτική.
 3. Η απουσία που γίνεται σε ενδιάμεση ώρα, αδικαιολόγητα, έχει επιπτώσεις στο μαθητή. Ο μαθητής που θέλει να απουσιάσει σε ενδιάμεση ώρα θα πρέπει να ζητήσει άδεια από τον καθηγητή του μαθήματος και το διευθυντή του σχολείου ή τον υποδιευθυντή, εφόσον απουσιάζει.
 4. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, είσοδος ή έξοδος μαθητών, από την αίθουσα-χώρο διδασκαλίας, επιτρέπεται μόνο για σοβαρούς λόγους.
 5. Μετά την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος, οι μαθητές δεν απομακρύνονται από το σχολικό χώρο. Σχολικός χώρος είναι ο περιφραγμένος χώρος του σχολείου.
 6. Οι πόρτες του σχολείου κλείνουν, μετά την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος.
 7. Η φοίτηση προσώπων που δεν έχουν εγγραφεί νόμιμα απαγορεύεται.
 8. Η προσκόμιση βιβλίων, τετραδίων, φορμών γυμναστικής, και ό,τι άλλο ορίζει ο διδάσκων καθηγητής, είναι απαραίτητα για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων.
 9. Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν τα σχολικά βιβλία καθαρά και σε άριστη κατάσταση. Με τη λήξη του σχολικού έτους τα επιστρέφουν στο σχολείο ώστε τα μεν καθαρά να επαναχρησιμοποιηθούν από τους επόμενους, τα δε φθαρμένα να ανακυκλωθούν. Δεν επιστρέφονται τα βιβλία που προορίζονται για χρήση μεγαλύτερη του ενός έτους (π.χ. βιβλία Πληροφορικής).
 10. Οι χαμένες ώρες, που προκύπτουν από καιρικά φαινόμενα ή άλλες αιτίες, αναπληρώνονται με περικοπή περιπάτων και εκδρομών, με αξιοποίηση των σχολικών εορτών, με προσθήκη διδακτικών ωρών, μετά την ολοκλήρωση του ημερήσιου προγράμματος, με αξιοποίηση Σαββάτων κ.τ.λ. σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΠΘ.
 11. Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή οι μαθητές περιμένουν οδηγίες από τη διεύθυνση του σχολείου.


Γ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

 1. Επιμελητές αναλαμβάνουν όλοι ανεξαίρετα οι μαθητές, οι οποίοι ορίζονται, σύμφωνα με την ονομαστική κατάσταση του τμήματος, από τον υπεύθυνο καθηγητή και τα ονόματα τους γράφονται καθημερινά στο απουσιολόγιο.
 2. Φροντίζουν για τα γεωμετρικά όργανα, να υπάρχει σφουγγάρι στην αίθουσα, ο πίνακας να είναι καθαρός και όλες οι καρέκλες και τα θρανία στη θέση τους.
 3. Μεριμνούν ώστε οι μαθητές να βγαίνουν έξω από την αίθουσα, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.
 4. Ανοίγουν τα παράθυρα, για να αερίζεται η αίθουσα, και στο τέλος του ημερήσιου προγράμματος τα κλείνουν.
 5. Υποδεικνύουν στους συμμαθητές τους να διατηρούν την αίθουσα διδασκαλίας καθαρή, ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνεται σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον.
 6. Προστατεύουν από δολιοφθορές την αίθουσα και τα μέσα διδασκαλίας.
 7. Προστατεύουν τα προσωπικά αντικείμενα των μαθητών και είναι υπεύθυνοι γι? αυτά κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ή της απουσίας του διδάσκοντος (κενό).
 8. Παραμένουν στην αίθουσα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.
 9. Υποδεικνύουν στους συμμαθητές τους να αναμένουν το διδάσκοντα καθισμένοι στις θέσεις τους, χωρίς να κάνουν φασαρία.

10. Τη γενική ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού την έχει το 5μελές Συμβούλιο του τμήματος.


Δ. ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΟΣ

 1. Απουσιολόγος ορίζεται ο μαθητής που διακρίνεται για το ήθος και την επίδοση του. Στην Α΄τάξη στο μεν πρώτο τρίμηνο ορίζεται με βάση το απολυτήριο Δημοτικού και στη συνέχεια με βάση τη βαθμολογία του πρώτου τριμήνου.
 2. Παραλαμβάνει το απουσιολόγιο, το βιβλίο ύλης και το κλειδί της αίθουσας διδασκαλίας από το γραφείο.
 3. Είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη και σωστή συμπλήρωση του δελτίου απουσιών, με τα ονόματα των απόντων μαθητών.
 4. Φροντίζει ώστε να υπογράφει ο διδάσκων καθηγητής στην αντίστοιχη στήλη του απουσιολογίου.
 5. Έχει την ευθύνη για τη διατήρηση του δελτίου απουσιών σε καλή κατάσταση και γενικά για τη φύλαξη του.
 6. Δεν επιτρέπει διορθώσεις στο ημερήσιο δελτίο απουσιών, μετά τη λήξη της διδακτικής ώρας. Οποιαδήποτε διόρθωση θα γίνεται πάντα μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα καθηγητή και θα φέρει την υπογραφή του, καθώς και του διευθυντή ή του υποδιευθυντή.
 7. Εάν έχει μπει απουσία σε μαθητή, που προσέρχεται καθυστερημένα στο μάθημα και τον οποίο ο καθηγητής δέχεται, η απουσία αυτή μπαίνει σε κύκλο και γράφεται στις παρατηρήσεις «προσήλθε» όπου και υπογράφει ο διδάσκων καθηγητής.
 8. Όταν ένας μαθητής απουσιάζει σε κάποια ώρα του ημερήσιου προγράμματος, στις επόμενες ώρες, που είναι παρών, μπαίνει διαγώνια παύλα.
 9. Στο δελτίο απουσιών γράφονται όλα τα μαθήματα του ημερήσιου προγράμματος, ανεξάρτητα αν απουσιάζει κάποιος καθηγητής. Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή, στη στήλη κάτω από το μάθημα του, γράφεται η λέξη κενό, χωρίς να μπουν απουσίες τη συγκεκριμένη ώρα. Εάν η ώρα συμπληρωθεί-καλυφθεί με άλλο μάθημα του ημερήσιου προγράμματος τότε, κάτω από τη στήλη αυτού του μαθήματος, θα γράφεται ότι το μάθημα έγινε την ?.(πχ 3η ώρα), δηλαδή την ώρα που ήταν το κενό.

10. Την πρώτη μέρα της εβδομάδας ανακοινώνει τους επιμελητές της τάξης, κατά αλφαβητική σειρά, και τους γράφει στον πίνακα, για να φαίνονται καθ? όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

11. Σε περίπτωση που ο καθηγητής καθυστερεί να προσέλθει στην αίθουσα επικοινωνεί με το διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου για τη δυνατότητα συμπλήρωσης της ώρας.

12. Στο τέλος του ημερήσιου προγράμματος, κλειδώνει την αίθουσα και παραδίδει το κλειδί, το βιβλίο ύλης και το απουσιολόγιο στο γραφείο.

13. Όταν απουσιάζει, τον αντικαθιστά ο αναπληρωματικός.


Ε. ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ

 1. Επιτηρούν και προστατεύουν τους μαθητές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
 2. Προστατεύουν τους μαθητές από εξωσχολικούς.
 3. Φροντίζουν για την κόσμια συμπεριφορά των μαθητών, κατά την είσοδο τους στην αίθουσα, μετά το χτύπημα του κουδουνιού.
 4. Απομακρύνουν τους μαθητές, πλην των επιμελητών, από τις αίθουσες διδασκαλίας, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.
 5. Βοηθούν στη σύνταξη των μαθητών, κατά την πρωινή συγκέντρωση, σε συνεργασία με τον καθηγητή της Φυσικής Αγωγής και τους λοιπούς καθηγητές, που έχουν μάθημα την πρώτη ώρα.


ΣΤ. ΓΡΑΠΤΕΣ ΩΡΙΑΙΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

 1. Οι υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες προγραμματίζονται έτσι ώστε να μην επιβαρύνουν υπερβολικά τους μαθητές, αλλά να τους ενθαρρύνουν να βελτιώσουν την επίδοση τους.
 2. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια ωριαίων γραπτών δοκιμασιών περισσότερων από μία την ημέρα και τρεις την εβδομάδα.
 3. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες γίνονται χωρίς προειδοποίηση, μία σε κάθε μάθημα, υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας, υπό τον όρο ότι προηγήθηκε, στο προηγούμενο μάθημα, η σχετική ανακεφαλαίωση.


Ζ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ

 1. Ο σεβασμός εκείνων που κάνουν μάθημα είναι υποχρέωση όλων μας, γι? αυτό και είναι απαραίτητη η τήρηση ησυχίας, μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και γενικά μέσα στο σχολικό χώρο.
 2. Μέσα στο σχολικό χώρο δεν επιτρέπεται η διακίνηση δικύκλων.
 3. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα, εντός του σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ? όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στη τσάντα του. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου.
 4. Το κάπνισμα είναι καταστροφικό για τον οργανισμό γι? αυτό και δεν επιτρέπεται μέσα στο σχολικό χώρο.
 5. Οι μαθητές οφείλουν να μη φθείρουν τη σχολική περιουσία με πράξεις ή παραλείψεις. Δεν επιτρέπεται να γράφουν στους τοίχους, και γενικά στο χώρο του σχολείου, συνθήματα, σύμβολα, σχήματα, άσεμνες λέξεις ή φράσεις κ.τ.λ. που και αντιαισθητικά είναι και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια υποβιβάζουν.
 6. Οι ζημιές-καταστροφές, που γίνονται επί της σχολικής περιουσίας, αποκαθίστανται από εκείνους που ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για την πρόκληση τους.
 7. Οι σχολικοί χώροι, τα έπιπλα και τα μέσα διδασκαλίας (θρανία, καθίσματα, πίνακες κ.τ.λ.) διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση.
 8. Στις τάξεις τηρείται το σχεδιάγραμμα θέσεων, που έχει συμφωνηθεί με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.
 9. Οι ανακοινώσεις, τόσο του σχολείου, όσο και των μαθητικών κοινοτήτων, είναι σεβαστές και δεν καταστρέφονται. Η επικοινωνία είναι θεμέλιο για την επιτυχία των σκοπών του σχολείου.

10. Το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης είναι δημόσια έγγραφα και πρέπει να προστατεύονται. Η καταστροφή τους είναι ανεπίτρεπτη και τιμωρείται.

11. Οι αστεϊσμοί, που οδηγούν σε παρεξηγήσεις και ατυχήματα, πρέπει να αποφεύγονται.

12. Η χρήση των οργάνων γυμναστικής γίνεται μόνο με την επίβλεψη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής, για την αποφυγή ατυχημάτων.

13. Η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες προς άλλους μαθητές, η χειροδικία, η χρήση υβρεολογίου κ.τ.λ. προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελέγχονται αυστηρά και αποτελούν αντικείμενα παιδαγωγικού ελέγχου.

14. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, οι μαθητές οφείλουν να βγαίνουν έξω από την αίθουσα διδασκαλίας, να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των επιμελητών του τμήματος και των εφημερευόντων καθηγητών και να μην βγαίνουν έξω από το σχολικό χώρο. Στην τάξη παραμένουν μόνο οι επιμελητές.

15. Στο χώρο του σχολείου δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία ή η διανομή εξωσχολικών εντύπων, πλην εκείνων που καθορίζονται από το ΥΠΕΠΘ, καθώς και η χρήση ραδιοφώνου, c.d. player, camera κ.τ.λ. από τους μαθητές.

16. Δεν επιτρέπεται να προσκαλούνται ή να παρευρίσκονται εξωσχολικοί στο χώρο του σχολείου και η συνομιλία μαζί τους αποφεύγεται. Εξωσχολικός μπορεί να επικοινωνεί με μαθητή μόνο μετά από άδεια της διεύθυνσης του σχολείου.

17. Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος, χωρίς άδεια, δεν επιτρέπεται. Η αποχώρηση είναι δυνατή, μετά από άδεια της διεύθυνσης του σχολείου, αφού πρώτα ενημερωθεί ο καθηγητής της περιόδου, κατά την οποία γίνεται η αποχώρηση, και προηγηθεί επικοινωνία του σχολείου με τον κηδεμόνα.

18.  Η αμφίεση μέσα στο σχολείο ανήκει στην προσωπική ευθύνη των ίδιων των μαθητριών και των μαθητών. Οφείλουν όμως να έχουν εμφάνιση χωρίς ακρότητες και εκκεντρισμούς, σύμφωνα με ό,τι θεωρείται αντικειμενικά ευπρεπές και είναι πλατιάς κοινωνικής αποδοχής.

19. Η συμπεριφορά μαθητή που εκδηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο, μέσα και έξω από το σχολείο, με πράξεις ή παραλείψεις συνιστά τη διαγωγή του.


Η. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 1. Ο χώρος των περιπάτων θεωρείται σχολικός γι? αυτό και η συμπεριφορά των συμμετεχόντων πρέπει να είναι όπως και μέσα στο σχολείο. Κατά τη διάρκεια του σχολικού περιπάτου, απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου, πλην αυτών που έχει ορίσει ο σύλλογος καθηγητών και η διεύθυνση του σχολείου. Στον περίπατο συμμετέχει όλο το σχολείο, εκτός και συντρέχει σοβαρός λόγος.
 2. Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που αναπτύσσει το σχολείο, στις γιορτές, στις παρελάσεις και γενικά σε κάθε εκδήλωση στην οποία συμμετέχει επίσημα το σχολείο. Ως προς τους μαθητές, που θα μετέχουν στα τμήματα της παρέλασης, θα επιλέγονται από τους οικείους καθηγητές Φυσικής Αγωγής.
 3. Οι μαθητές δεν μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε μαθητική εκδήλωση, εντός ή εκτός σχολικού χώρου, χωρίς την έγκριση της διεύθυνσης και του συλλόγου καθηγητών του σχολείου.
 4. Το προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου έχει το δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις του συλλόγου καθηγητών, όταν συζητούνται μαθητικές δραστηριότητες (πολιτιστικές, αθλητικές, μορφωτικές επισκέψεις, εκδρομές, διοργάνωση σχολικών γιορτών κ.τ.λ.).
 5. Σημαιοφόρος του σχολείου ορίζεται ο μαθητής/ήτρια που έχει την καλύτερη επίδοση, ανεξάρτητα από την εθνική καταγωγή και υπηκοότητα. Οι αλλοδαποί μαθητές θα πρέπει να φοιτούν τουλάχιστο δύο(02) χρόνια σε ελληνικό σχολείο. Για την επιλογή παραστάτη από την Α΄τάξη, κατά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, λαμβάνεται υπόψη ο Μ.Ο. της βαθμολογίας των δύο τριμήνων.
 6. Στους μαθητές, που διακρίνονται για την επίδοση και τη διαγωγή τους, απονέμονται τιμητικές διακρίσεις (Αριστείο, Βραβείο) από το Υπουργείο Παιδείας.
 7. Ιδιαίτερη τιμητική διάκριση απονέμεται σε μαθητές για πράξεις αυτοθυσίας ή πράξεις που εκφράζουν ασύνηθες πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας
 8. Τιμητική διάκριση, συνοδευμένη και από χρηματικό ποσό, χορηγία του «Μουσείου Ιερού Αγώνος Νικολάου Ε.Ν. Φαρμάκη», απονέμεται στο μαθητή/τρια που πέτυχε την υψηλότερη γενική ετήσια βαθμολογία στο τμήμα του, καθώς και στο μαθητή/τρια που πέτυχε πρώτη, δεύτερη ή τρίτη νίκη, στους σχολικούς μαθητικούς αγώνες σε επίπεδο νομού Αιτωλ/νίας και έχει διαγωγή κοσμιότατη.


Θ. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ο κανονισμός θα τροποποιείται και θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ορίζεται κάθε φορά από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς της.  Οποιαδήποτε διάταξη του έρχεται σε αντίθεση με νομοθετική διάταξη, Π.Δ., Υ.Α., εγκύκλιο κ.τ.λ. θα τροποποιείται ανάλογα.