3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου: NICEτήρια η πορεία της LISA στη Γαλλία

Η Νίκαια της Γαλλίας υπήρξε ο δεύτερος και ενδιάμεσος σταθμός της LISA, του προγράμματος κατάρτισης προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης Erasmus+/ Δράση KA101 (πλήρης τίτλος: Let’s ISA! Inclusive school in action) που υλοποιεί το 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου την περίοδο από 01/08/2020 έως και 31/07/2022 (κωδικός σχεδίου: 2020-1-EL01-KA101-077660, αναλυτικά εδώ).

Η γαλλική πόλη φιλοξένησε τρία από τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας (Κωνσταντίνα Ειρήνη Κουφού, Ιωάννα Πλατανιώτη και Γεωργία Τσιάρα) για το διάστημα 6/9/2021 έως και 11/9/2021, προκειμένου να επιμορφωθούν στους θεματικούς άξονες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της ειδικής αγωγής και της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Πάροχος του επιλεχθέντος επιμορφωτικού σεμιναρίου με τίτλο “Designing Inclusive Learning Environments (ILE) to Support all Students (DILEs)” και φορέας υποδοχής ήταν ο εκπαιδευτικός οργανισμός Europass Teacher Academy (λεπτομερώς εδώ).

Ύστερα από διαδικασίες (αυτό- και ετερο-)αξιολόγησης η συμμετοχή των τριών εκπαιδευτικών στον κύκλο μαθημάτων χαρακτηρίζεται ως εποικοδομητική. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσα από τον συνδυασμό της θεωρητικής προσπέλασης με ποικίλες ομαδοσυνεργατικές βιωματικές δραστηριότητες εστιάζονται στις έννοιες της συμπερίληψης, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας με κριτήρια το μαθησιακό προφίλ και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Στο πρόγραμμα αναδείχθηκαν ‘καλές πρακτικές’, στρατηγικές και ψηφιακά εργαλεία που αναμένεται να αποτελέσουν τον πυλώνα της επικείμενης ενδοσχολικής και διασχολικής επιμόρφωσης και, στη συνέχεια, να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό και στη μαθησιακή αξιοποίηση στοχευμένων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία επιχειρείται στην επιμορφώτρια Natalie Croom, ο ρόλος της οποίας στην επιτυχία του προγράμματος κρίνεται καταλυτικός βάσει της κατάρτισης, της οργάνωσης και της μεταδοτικότητάς της!

Το ιστολόγιο μας: https://inclusive-school-in-action-nafpaktos.blogspot.com/?m=1